Politika zaštite osobnih podataka u INA-VATROGASNIM SERVISIMA, d.o.o.

OPĆA NAČELA

INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o. (dalje: INAVS) ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka i poduzimaju sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Društvo INAVS obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim privacy by design-default načelima.

Informacijski sustav INAVS zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe INAVS i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar našeg društva angažirano je više različitih odjela, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u INAVS, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti INAVS bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o., Sisak, Ante Kovačića 1, 43200 Sisak, OIB: 62233903176.
Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Radnička cesta 175, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: inavatrogasniservisi@ina.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovovora
2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja legitimnih interesa ključnih za naše poslovanje. Primjerice, takav legitiman interes može biti:

vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima

otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara

zaštita osoba i imovine

ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja tržišta radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima

odgovaranje na vaše upite i komentare

 

3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti INAVS mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, poreznim propisima, itd.

4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (npr. Sudski registar, FINA, e-oglasna) ili su nam legitimno priopćeni od strane ostalih društava INA Grupe, drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka INAVS neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
INAVS vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte inavatrogasniservisi@ina.hr ili
– na adresu INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o., Radnička cesta 175, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
INAVS obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis, društvo TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o.)

svojim pružateljima usluge osiguranja potraživanja te informiranja o bonitetu i monitoringu Kupaca fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost odnosno djelatnost obrta, a u svrhu razvoja i unapređenja prodajnih politika INAVS,

agencijama za istraživanje tržišta kao svojim pružateljima usluga kada se osobni podaci koriste u svrhu kontaktiranja za potrebe istraživanja tržišta,

tvrtkama za naplatu i otkup potraživanja, bankama, faktoring društvima te ostalim pravnim osobama u slučaju postojanja Ininog interesa za angažman navedenih tvrtki u cilju smanjenja opterećenja potraživanja za njeno poslovanje.

nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)

kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima te odvjetničkim uredima koji nas zastupaju u postupcima radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih interesa.

kada je INAVS zakonski dužna dostavljati te podatke.

Dolazi li do međunarodnog prijenosa vaših osobnih podataka?
INAVS ne prenosi vaše osobne podatke u treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, INAVS će vas na primjereni način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima.
Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane

zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja

uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa INAVS ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga

tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom INAVS za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe INAVS te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe INAVS, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično

ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost

prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo

podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da INAVS nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.